Mistři komorní hudby

9. 12. 2015, 18.00, Dům hudby, sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň

Při sestavování programu koncertu nesoucího název „Mistři komorní hudby“ nebylo cílem zařadit díla nejvýznamnějších komponistů, ale spíše představit Consortium musicum prostřednictvím skladeb vhodných pro jeho nástrojové obsazení. Počet členů ansámblu dovoluje interpretovat jak smyčcový kvartet, tak i skladby pro smyčcový orchestr. Zastoupení stylových období sahá od baroka až po vrcholný klasicismus.
Barokní sloh je reprezentován Concertem grossem op. 6, č. 3 e moll Georga Friedricha Händela. Pětivětá skladba je typickým grossem se střídáním concertina s výraznými tématy houslí a ripiena. Vivaldiho concerto g moll, které je v podstatě symfonií, přináší ustálenou třídílnou formu s krajními rychlými větami a s pomalou střední větou. Kompozice se vyznačuje Vivaldiho jedinečnou, vlastně jednoduchou, ale výraznou melodickou invencí, v pomalé větě pak zpěvností, avšak velmi dramatickou. Skladbě je vlastní též velká expresivita a pregnantní rytmus. Pro někoho snad méně známý Johann Caspar Ferdinand Fischer byl kapelníkem u Bádenského dvora v německém Rastattu. Z dnešního pohledu mají největší význam z jeho tvorby (z níž se bohužel velká část nedochovala) skladby pro klávesové nástroje. Zajímavé jsou též svity pro smyčcový orchestr, z nichž jsme vybrali Suitu č. 8. Je na ní patrný vliv francouzské hudby a jejího hlavního představitele Jeana Baptista Lullyho. Jedna z nejvýraznějších osobností mannheimské školy – František Xaver Richter – spojuje ve svém kompozičním stylu barokní znaky s již progresivnějšími prvky nastupujícího klasicismu. Po stylové stránce je ještě pevně zakotven v pozdním baroku, o čemž svědčí především časté užití kontrapunktu a imitace nejen v jeho duchovní, ale též v instrumentální tvorbě. Na druhé straně se v jeho skladbách setkáme i s projevy citového severoněmeckého a klasického vídeňského stylu. Má zakladatelský význam na poli smyčcového kvartetu – jeho kvartety jsou psány pro čtyři rovnocenné, virtuózně vedené nástroje bez bassa continua. Uvedený kvartet patří k jeho prvním, byl zkomponován již v roce 1757. Vrcholný klasicismus je reprezentován dílem Karla Stamice, staršího syna slavného českého skladatele a zakladatele mannheimské školy Jana Václava Stamice. Vybraný Orchestrální kvartet F dur představuje kratší, třívěté dílo vystavěné na principech klasické sonátové formy, kterou Stamic ovládal s velkou suverenitou (v tomto smyslu byl pokračovatelem odkazu svého otce, který ustálil její klasickou cyklickou formu). Zaujme především výraznými dynamickými odstíny charakteristickými pro mannheimskou školu a též zpěvností jednotlivých témat.
Věříme, že nejen výběrem repertoáru, ale též interpretací osloví koncert široké spektrum posluchačů a že četné akce ať už přímo v Plzni, nebo v jejím okolí, na kterých se Consortium musicum podílí, najdou své nové pravidelné návštěvníky.  

Program:

František Xaver Richter
(1709–1789)
Smyčcový kvartet C dur, op. 5, č. 1

Georg Friedrich Händel
(1685–1759)
Concerto Grosso, op. 6, č. 3 e moll,
HWV 321

Karel Stamic
(1745–1801)
Orchestrální kvartet F dur, op. 4, č. 4

Antonio Vivaldi
(1678–1741)
Concerto g moll, RV 157

Johann Caspar Ferdinand Fischer
(1656–1746)
Le Journal du Printemps, op. 1,
Suite č. 8

Účinkuje:
Consortium musicum
pod vedením
Mgr. Víta Aschenbrennera, Ph.D.

 

Lovosické před-adventí

28. listopadu 2015, 17 hodin, Lovosice, Mírový kostel CČSH

Consortium musicum Plzeň
žáci houslového oddělení ZUŠ Lovosice pod vedením Aleny Beckerové

Johann Joachim Quantz – Rigadon
Quem pastores Laudavere – 14. stol. (Německo)
Gaudemus – 16. stol. – trad. (Skandinávie)
Michael Praetorius – Surrexit Christus Dominus
Antonio Vivaldi – Nulla in mundo, pax sincera
Johann Michael Bach – In dulci jubilo
Adam Michna z Otradovic – Vánoční noc
Felix Mendelssohn – Hark! The Herald Angels Sing
Dmitri Bortnjanski – Tebje Pajom
John Henry Hopkins – We Three Kings od Orient Are
Sarah Flower Adams – Nearer, my God to Thee
Zoltán Kodály – Stabat Mater

Mennyböl az angyal – trad. (Maďarsko)
Patapan – trad. (Burgundsko)
Jeg er sa glad hver julekveld – trad. (Norsko)
The Holly and the Ivy – trad. (Anglie)
Hava Nagila – trad. (Israel)
Les anges dans nos campagnes – trad. (Francie)
O Tannenbaum – trad. (Německo)
Good King Wenceslas – trad. (Velká Británie)

Adéste fidéles – trad.
Byla cesta, byla ušlapaná – 16. stol. (Morava)

David Bruce – Jingle Bells Boogie

 

Vigílie sv. Cecílie v Lamu

Lam, St. Ulrich Kirche , 21. 11. 2015, 17.00 hod

Consortium musicum Plzeň
Kolegium pro duchovní hudbu
Ludmila Nová - soprán
Lucie Bínová - alt
Jaromír Bína - tenor bas

Johann Caspar Ferdinand Fischer - Orchestrální suita č. 8 (Le Journal du Printemps)
Antonio Vivaldi - Concerto pro smyčcový orchestr g moll, RV 157
Antonio Vivaldi - Magnificat, RV 610(česká verze)
Jan Dismas Zelenka - Missa Sancti Blasii, ZWV 22

Consortium musicum ve spolupráci se sborem Kolegium pro duchovní hudbu zreprízuje skladby, které nastudoval pod vedením lektorů Ireny Troupové, Lenky Torgersen a Adama Viktory na srpnovém barokním hudebním workshopu na Kvildě a které jsme s velkým úspěchem provedli na koncertě v Úterý 29. srpna. Děje se tak na pozvání člena našeho sboru Jana Palka.

V Lamu oslavíme vigílii sv. Cecílie, patronky všech hudebníků a také ukončení generální opravy interiéru lamského kostela sv. Ulricha.

VEČERNÍ SETKÁNÍ

Koncert plzeňských světových premiér pro varhanní pozitiv a zpěv

Romana Feiferlíková - zpěv
Vít Aschenbrenner - varhanní pozitiv

setkání pěti umělců v plzeňském kostelíku U Ježíška

Romana Schuldová
Když neumře člověk
I. Když neumře člověk
II. Tvoji svatozář
III. Doufám v písni
IV. Kříž, to srdce nové

Holmer Becker
Präludium und Gigue für Orgel manualiter

Jiří Bezděk
Tři soudobé modlitby pro varhanní pozitiv
I. Modlitba za obyčejného člověka
II. Modlitba za bojovníka
III. Modlitba za „maratónského běžce“

premiéra skladeb tří soudobých autorů koncert inspirovaný jediným nástrojem

 Koncert se uskuteční za finanční podpory města Plzeň.

 

J. A. BENDA - ARIADNA NA NAXU

Consortium musicum bylo přizváno k realizaci koncertního vystoupení Bendova melodramu Ariadna na Naxu, který se bude konat v sále zámku Nebílovy dne 25.9.2015 od 18.00 hodin.

V hlavních rolích se představí:
Diana Toniková - Ariadna
Petr Konáš - Théseus
Jana Kubátová - hlas Oready

dir. Mgr. Vít Aschenbrenner

Slavný melodram Jiřího Antonína Bendy (1722-1795) z roku 1775 vznikl na německé libreto Johanna Christiana Brandese podle kantáty Heinricha Wilhelma von Gerstenberg. Consortium musicum jej ve spolupráci s plzeňskými herci provede v překladu Václava Renče.

Provedení Bendova melodramu se uskuteční v pátek 25. září 2015 v sále nebílovského zámku, jehož fresky budou ilustrovat divokou přírodu ostrova Naxu. Koncert je součástí 23. Haydnových hudebních slavností a bude realizován za podpory Magistrátu města Plzně a Plzeňského kraje.

9 týdnů baroka - oblast KlatovyMusica in honorem B.V.M. Clattoviensis dne 12.7.2015

Koncert dne 12.7.2015 od 10.00 hod. v Arciděkanském kostele v Klatovech se koná v rámci festivalu Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury "9 týdnů baroka" a je finančně podpořeno z EHMK a Plzeňského kraje.

Vyvrcholení letošních klatovských pouťových oslav u příležitosti 330. jubilea zázraku obrazu zdejší Bohorodičky, který se 8. července 1685 začal „krví potit“ a brzy proslul četnými zázraky, připadne na neděli 12. července 2015. Při slavné poutní bohoslužbě zazní hudba provozovaná v habsburské monarchii koncem 17. století, tedy v období, kdy se proslulost Klatov a jejich zázračného obrazu bleskově šířila po celých českých zemích. Ve spolupráci s Evropským hlavním městem kultury Plzeň 2015 a pod dohledem předního odborníka na českou hudbu 17. století Michaela Pospíšila se hlavního interpretačního úkolu ujme klatovské Kolegium pro duchovní hudbu, jež si na pomoc přizve další dva významné plzeňské soubory – Komorní sbor českých muzikantů (sbm. Martin Červenka) a komorní orchestr Consortium musicum.

Kolegium pro duchovní hudbu coby partner Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 může pod vedením muzikologa a varhaníka Víta Aschenbrennera navazovat na svoji dosavadní rozsáhlou organizační a interpretační činnost na poli regionální hudby 17. a 18. století. O jubilejní poutní bohoslužbě 12. července chystá představit bohatou paletu skladatelských jmen, jež vévodila liturgické hudbě významných hudebních center habsburské monarchie posledních let vlády císaře Leopolda I. V centru pozornosti bude stát velkoryse koncipovaná mešní kompozice Missa Sancti Henrici z roku 1696 pro pětihlasý vokální ansámbl a bohatě obsazený instrumentální aparát jednoho z nejvýznamnějších skladatelů této doby a houslového virtuóza v jedné osobě Heinricha Ignaze Franze Bibera (1644-1704). Tento salzburský kapelník komponoval svoji předposlední mši u příležitosti vstupu své dcery Marie Anny (pod řádovým jménem Maria Rosa Henrica) do benediktinského kláštera Nonnberg a skladba zde byla také 7. listopadu 1696 premiérována. Maria Rosa Henrica coby budoucí vedoucí klášterního hudebního kůru zcela jistě dokázala ocenit kvalitu otcovy kompozice, ať již se jednalo o pro Bibera typické polyfonní mistrovství či jeho neomylný smysl pro efektní instrumentaci (vedle vysokých trompet v tzv. clarinovém rejstříku obsazuje například i trojici hlubokých tzv. principálových trompet apod.).

Pocta svatému Janu Nepomuckému - koncert dne 29.6.2015 v Nepomuku

Dne 29.6.2015 od 19.00 hodin bude v kostele sv. Jana Nepomuckého proveden koncert, který představí díla 18. století.  Společně je uvede Kolegium pro duchovní hudbu a Consortium musicum.

Na programu:
Adalbert Manschinger - Litaniae Sancti Ioannis Nepomuceni
Dionysius Grotz - O, Sapientia
Franz Joseph Aumann - Missa in C
František Xaver Brixi - Salve Regina
Jakub Jan Ryba - Chválozpěv ke sv. Janu Nepomuckému

F.X.Brixi - Sermo inter Jesum et Magdalenam EUROPAMUSICALE Musica sacra 2015

Dne 17.6.2015 se uskuteční koncert orchestru Consortium musicum v rámci Evropského hudebního festivalu EUROPAMUSICALE Musica sacra 2015. Koncert se koná v kostele Mariä Himmelfahrt, Klosterplatz, 94501 Aldersbach od 19.30 hod.

Consortium musicum bylo již v minulém ročníku festivalu, který se konal v listopadu 2014,  přizváno ke spolupráci (viz. níže). Jsme velmi poctěni tím, že jsme i v letošním ročníku přizváni k účasti na koncertních představeních nejen na české straně Projektu příhraniční spolupráce č. 370 (Oratorium k Panně Marii Klatovské  Pavla Samiece a Štěpána Špáda - koncert dne 13.6.2015 v Klatovech, koncert dne 29.6.2015 - Pocta svatému Janu Nepomuckému v kostele sv. Jana v Nepomuku), ale i na německé straně (koncert St. Jakob, Pfarrplatz 11a, 94315 Straubing dne 9.6.2015 za spolupráce souboru Musica suavis, který je součástí Consortia musicum)

Srdečně zveme na festivalové koncerty, jejichž program naleznete zde:

http://www.europamusicale.eu/festivals/festival-2015-musica-sacra/
http://www.musicasacra-festival.eu/program/

Koncert v Korandově sboru dne 1.3.2015

 V neděli 1.3.2015 se bude od 19.30 hod. konat v Korandově sboru v Plzni koncert, na nějž všechny srdečně zveme....

Na programu bude Requiem od J.M.Haydna, dále skladba Doc. Bezděka Hymnus o porozumění a Holmera Beckera Laß kommen Trübsal, Angst und Not.

 

Copyright (c) Consortium musicum, z. s.

Kromě výslovně uvedených částí podléhá dílo licenci Creative Commons Uveďte autora 4.0 International.

^